วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลูกเสือเนตรนารี จ.ราชบุรี ร่วมแสดงพลังวันลูกเสือแห่งชาติ กว่า 1,000 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 105 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี มีลูกเสือเนตรนารี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือฯ เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน 
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 105 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามฯ ขึ้น เมื่อเวลา 09:00 น. ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือ จ.ราชบุรี เป็นประธาน และมีลูกเสือเนตรนารี พร้อมด้วยผู้กำกับฯ  เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 27 กอง รวม 1,165 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน จ.ราชบุรี ดังนี้
 1. ลูกเสือประจำมณฑลราชบุรี จัดจาก รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 2. ลูกเสือสามัญ รร.อนุบาลราชบุรี
 3. เนตรนารีสามัญ รร.อนุบาลราชบุรี
 4. ลูกเสือสามัญ รร.อนุบาลเมืองราชบุรี
 5. ลูกเสือสามัญ  รร.ดรุณาราชบุรี
 6. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.ดรุณาราชบุรี
 7. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.เทศบาล 1
 8. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.เทศบาล 2
 9. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.เทศบาล 3
 10. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.เทศบาล 4
 11. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.เทศบาล 5
 12. เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รร.นารีวิทยา
 13. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.สุริยวงศ์
 14. เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รร.สุริยวงศ์
 15. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา
 16. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 17. เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 18. เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รร.ราชโบริกานุเคราะห์
 19. เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 20. ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่าง ราชบุรี
 21. เนตรนารีวิสามัญวิทยลัยสารพัดช่าง ราชบุรี
 22. ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมือง
 23. ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอปากท่อ
 24. ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอจอมบึง
 25. ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอโพธาราม
 26. ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอดำเนินสะดวก
 27. ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
และในโอกาสนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 รวมทั้งกองลูกเสือที่ชนะการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรานารี ของจังหวัดราชบุรีประจำปี 2559 ดังนี้

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประเภทผู้บริหาร
 • นายสำราญ     สุขาภิรมย์  ผอ.ลูกเสือ รร.อนุบาลปากท่อ
 • นายบุญช่วย    ความดี      ผอ.ลูกเสือ รร.วัดชัฎใหญ่
 • นายรัตน์          มากเมือง  ผอ.ลูกเสือ รร.สีวะรา
ประเภทผู้สอน
 • นางวันเพ็ญ    กีรติจำเริญ รร.วัดพเนินพลู
 • นายจรูญ        ฟากฟื้น      รร.อนุบาลปากท่อ
 • นายมานพ      ศรัทธาผล  รร.สุริยวงศ์
 • นายสุรเชษฐ์  เต็มชื่น       รร.มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
กองลูกเสือที่ชนะการประกวดระเบียบแถวฯ
ระดับจังหวัด
 •  ชนะเลิศ        รร.บ้านโป่งกระทิงบน
 • รองชนะเลิศ   รร.เทพวิทยา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.รบ.เขต 1)
 • ชนะเลิศ                      รร.บ้านโป่งกระทิงบน
 • รองชนะเลิศอันดับ 1   รร.กองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา
 • รองชนะเลิศอันดับ 2   รร.ราชโบริกานุเคราะห์
 • รองชนะเลิศอันดับ 3   รร.อนุบาลปากท่อ
ในพิธีฯ ได้จัดให้มีการทบทวนคำปฎิญาณของลูกเสือ และเดินสวนสนามต่อหน้าธงลูกเสือประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่ง บรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวส่งผลให้ลูกเสือเนตรานารีหลายคน มีอาการเป็นลมจำนวนมาก แต่พิธีฯ ก็ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จนกระทั่งเสร็จพิธีฯ ประมาณ 10:30 น. 

ธงลูกเสือประจำ จ.ราชบุรี
(พระราชทาน)


ดูคลิบวิดีโอ

*************************
ภาพ/ข่าว : สุชาต จันทรวงศ์
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บ้านโป่งกระทิงบน คว้าแชมป์เป็นตัวแทน จ.ราชบุรี

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 เป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ... 


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2559 เวลา 09:00 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี จัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 (สพป.ราชบุรี เขต 1) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการประกวดในระดับ สพป.ราชบุรี เขต 1 และในระดับจังหวัด โดยจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือจำนวน 9 ท่านเป็นคณะกรรมการ นำโดยนายประกิจ ธาราพันธ์ เป็นประธานกรรมการ การจัดประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย มีความเข็มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ และช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และเพื่อคัดเลือกกองลูกเสือเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป   
ในส่วนของ สพป.ราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนส่งกองลูกเสือเข้าประกวดจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.ราชโบริกานุเคราะห์ รร.อนุบาลปากท่อ รร.บ้านโป่งกระทิงบน และ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ผลการประกวด รร.บ้านโป่งกระทิงบน ชนะเลิศในระดับ สพป.ราชบุรี เขต 1 รองลงมาได้แก่ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา 


ต่อมา เป็นการประกวดในระดับจังหวัด โดย รร.เทพวิทยา อ.บ้านโป่ง  เป็นตัวแทนของ สพป.ราชบุรี เขต 2 แข่งขันกับ รร.บ้านโป่งกระทิงบน ซึ่งเป็นตัวแทนของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ทั้ง 2 โรงเรียนทำได้ดีทั้งคู่จนเป็นที่หนักใจของคณะกรรมการ ผลสุดท้าย รร.บ้านโป่งกระทิงบน ชนะไปอย่างฉิวเฉียด ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 ในระดับประเทศต่อไป

ดูคลิบวิดีโอ


**************************
ภาพ/ข่าว : สุชาต จันทรวงศ์
อ่านต่อ >>